I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlásenie na vzdelávacie kurzy Vedmio (ďalej len Vedmio) (ďalej len „Prihlásenie”) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a Študentom.
 2. Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Poskytovateľ výučby“):
  Obchodné meno: PaedDr.Martin Prodaj – INSIGHT
  IČO: 40500268
  IČDPH: SK1032832097
  Sme platcami DPH.
  Zapísaný v živnostenskom registri vedeným Okresným úradom v Bratislave, odbor živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa. Sp. č. ŽO-96/067/002 2003/00580/2/3PL, Reg.č.309-18073
  Bankové spojenie:
  IBAN: SK 4411000000002624716989
  SWIFT: TATRSKBX
  Č. bank. účtu: 262 471 6989/1100.
 3. Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti osobnostných a rozvojových kurzov a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby v oblasti tzv. mäkkých zručností (ďalej len „Vzdelávacie služby“).
 4. Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

II. Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací kurz online alebo učebňový, audio kniha alebo ebook,  v oblasti mäkkých zručností, osobného a profesného rastu. Cieľom Vedmio je poskytnúť Študentovi praktické porozumenie z oblastí mäkkých zručností, osobného a profesného rastu.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Študenta

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje prostredníctvom svojich lektorov zabezpečiť Študentovi odborné vyučovanie počas celého trvania vzdelávacieho programu. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre každého Študenta všetok študijný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny kurzu.
 2. V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, resp. jeho zmluvných lektorov, alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), v dôsledku ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, sa Poskytovateľ zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Poskytovateľ má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby jednotlivých modulov.
 3. Poskytovateľ má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
 4. Študent sa zaväzuje dodržiavať svoju účasť na výučbe tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín. Za vymeškané hodiny nepatrí Študentovi žiadna náhrada vo forme zľavy ceny štúdia alebo vrátenia alikvotnej čiastky ceny štúdia za vymeškané hodiny.

IV. Školné a platobné podmienky

 1. Výška poplatku za absolvovanie kurzu na Vedmio  sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke www.vedmio.sk k dátumu objednania kurzu.
 2. Zákazník má možnosť úhrady kurzov platobnou kartou alebo platbou cez platobnú bránu.
 3. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku (mesačné predplatné, ročné predplatné), zákazník súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu určitú na 12 mesiacov, s tým, že zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť, prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu v systéme.
 4. Zákazník zároveň berie na vedomie, že platobné údaje potrebné k automatickému plateniu poplatku (mesačné predplatné) budú uchovávané na strane platobnej brány GoPay.

V. Podmienky ukončenia štúdia

 1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Študentom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:
 2. a) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Študentom,
  b) jednostranným ukončením štúdia zo strany Študenta,
  c) odstúpením Študenta za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach.

Jednostranné ukončenie štúdia zo strany Študenta

 1. Študent je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť štúdium. Pre určenie termínu ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia Študenta Poskytovateľovi (skutočnosť, či sa Študent zúčastňoval vyučovania, nemá pre posúdenie ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi význam). Štúdium je v tomto prípade ukončené dňom, v ktorom bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie.
 2. Študentovi pri jednostrannom ukončení štúdia nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie vzdelávacieho programu Akadémia Osobného Rastu.

Odstúpenie Študenta

 1. Študent je oprávnený odstúpiť od štúdia, ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených vo Všeobecných podmienkach.
 2. V prípade odstúpenia od štúdia si Poskytovateľ nebude nárokovať, resp. vráti Študentovi alikvotnú čiastku ceny štúdia odo dňa ukončenia štúdia do termínu riadneho ukončenia štúdia za tých istých podmienok, ako pri jednostrannom ukončení štúdia zo strany Študenta.

VI. Reklamačný poriadok

Prezenčný kurz

V prípade nespokojnosti zákazníka s prezenčným školením z opodstatnených dôvodov ako napr. nedostatočná príprava inštruktora, nevyhovujúce priestory, nevyhovujúce technické zabezpečenie a pod., je zákazník povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne, do 2 dní od zistenia danej skutočnosti. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zabezpečiť nápravu danej situácie. Ak to nie je možné, je povinný ponúknuť účastníkovi kurzu nový termín rovnakého školenia. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne, alebo z iných dôvodov.

Online kurz/Audiokniha/Ebook

Podľa § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak,spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak sa služba už začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
 • predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
 • lotérie a iné podobné hry.

Vzhľadom na § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji sa na zakúpenie tejto služby nevzťahuje ustanovenie o 14 dňovej lehote určenej na vrátenie tovaru/služby a následnú refundáciu finančných prostriedkov.

Platba a nárok na kurz

Zaplatením sumy za kurz má študent právo na účasti na kurze, či už prezenčnom alebo online kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený, alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorá je povinná sa postarať o nápravu.

VII. Autorské práva

 1. Zákazník je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.vedmio.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že budú dodržané všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.vedmio.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.vedmio.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.vedmio.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občiansko-právne, ako aj trestno-právne dôsledky.
 2. Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.
 3. Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.
 4. Zákazník nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet zákazníka pri porušení niektorého z bodov 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 tohto odstavca.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Účastník registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

IX. Študentská zľava

 1. Študenti si môžu uplatniť študentskú zľavu na Predplatné online kurzov na rok. Študentská zľava je vždy poskytovaná podľa aktuálnej ponuky a môže sa časovo odlišovať (aj jej výška). Podmienkou na získanie študentskej zľavy je preukázanie sa platnou študentskou kartou ISIC. Karta musí byť v deň nákupu platná.
 2. Doklad o kúpe sa štandardne vystavuje na meno študenta. Nakupujúci študent potvrdzuje, že ako držiteľ ISIC karty bude dané prístupy do online kurzov používať výlučne pre svoju potrebu.
 3. Nárok na získanie študentskej zľavy pre Predplatné online kurzov na rok je len jeden krát ročne. Študentskú zľavu nie je možné uplatniť na produkty, ktoré majú inak upravenú zľavnenú cenu (akciové ceny, demo ceny, výpredaj).

X. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ a Študent súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
 3. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.